Regulamin

Regulamin udziału w Evencie „Agro Na Obcasach 2021”.

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem spotkania online „Agro Na Obcasach 2021” (dalej „Event”) jest Joanna Ograbek Zajdel, zamieszkała w Zalasewie (62-020) przy ulicy os.Leśne 85, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: JOE Joanna Ograbek Zajdel, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Zalasewo (62-020), os.Leśne 85, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem REGON 630934545, o numerze NIP 777-181-59-27, zwana dalej „Organizatorem”
2. Event jest organizowany na zlecenie BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą ul. Marcina Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011571, zwany dalej „Bankiem”.
3. Celem Eventu jest promocja BNP Paribas Bank Polska S.A. i pozyskiwanie danych osobowych potencjalnych klientów w celu prowadzenia działań marketingowych w przyszłości.
4. Czas trwania promocji Eventu – od 23.03.2021 r. do 24.04.2021 r.
5. Event będzie realizowany on-line w dniu 24.04.2021 w godzinach 19.00-22.00

§2 Uczestnicy i zasady uczestnictwa eventu
1. Uczestnikiem Eventu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca numer PESEL, która wypełniła Formularz Rejestracyjny (dalej „Formularz”), który dostępny jest na stronie www.agronaobcasach.pl oraz spełniła wszystkie zasady niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Evencie poprzez wypełnienie Formularza
Rejestracyjnego uzupełniając prawidłowo wszystkie pola do wypełnienia w Formularzu, oznaczone jako pola wymagane
3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Formularz Rejestracyjny.

§3 Dane Osobowe – klauzula informacyjna dla Uczestników
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych Uczestników jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16.

Bank przetwarza dane osobowe Uczestników w następujących celach:
a) spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięci lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) marketingu i promocji produktów spółek z grupy kapitałowej BNP Paribas wskazanych na stronie: https://www.bgzbnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) administracji wewnętrznej Banku, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) organizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu opisanego w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b).

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe umieszczone przez Uczestnika na Formularzu, obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania (na terenie Polski), numer telefonu komórkowego, adres e‐mail.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie danych osobowych.
W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Uczestnika kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane Uczestnika mogą być przekazywane do podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas wskazanych na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce, podmiotów upoważnionych do odbioru danych osobowych Uczestnika na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Banku pośrednictwo w czynnościach bankowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami bankowymi (lista podmiotów świadczących usługi outsourcingowe na rzecz Banku znajduje się na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/lista-podmiotow-wspolpracujacych-z-bankiem) lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Banku.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, a po rozstrzygnięciu konkursu przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestnictwa w Konkursie i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: iodo@bnpparibas.pl.

§4 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Rejestracji Uczestników mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej – listem poleconym, na adres Banku: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 2, Departament Komunikacji Marketingowej.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 15 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację.
4. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym §4 Regulaminu, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

§5 Postanowienia Końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.agronaobcasach.pl oraz siedzibie Organizatora
2. Zasady przeprowadzenia Eventu określa wyłączenie niniejszy Regulamin.
3. Dokonując złożenia uzupełnionego Formularza Rejestracyjnego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę
na zasady zawartych w niniejszym Regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dziękujemy za rejestrację

Rejestracje przebiegła prawidłowo.
W dniu eventu na podany przez Panią adres mailowy prześlemy
kod aktywacyjny, który umożliwi obejrzenie spektaklu.

Rejestracja

Prosimy o staranne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
W dniu eventu na podany przez Panią adres mailowy prześlemy kod aktywacyjny, który umożliwi obejrzenie spektaklu.
Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Numer telefonu

*pola obowiązkowe